Top Executive

Kameshwar Prasad Singh
President

Pradeep Kumar Shrestha
Co-Chairman

Jiban Ghimire
Co-Chairman

Bhim Prasad Subedi
Vice-Chairman

Ram Subaran Chaudhary
Vice-Chairman

Tilak Neupane
Vice-Chairman

Sadhu Saran Purwe
Vice-Chairman

Rajinanda Pd Chaudhary
Vice-Chairman

Subarna Keshari Dhaubanjar
Vice-Chairman

Bhim Bahadur Rawal
Vice-Chairman

Dipak Raj Ojha
Vice-Chairman